„МВ ТРЕЙДИНГ 2008” ЕООДЗА НАС


Пътна лаборатория “МВ Трейдинг 2008“ ЕООД е оборудвана с най-съвременните уреди и апарати за провеждане на изпитвания и изследвания в съответствие с методите и изискванията на стандартизационните документи. В Пътна лаборатория „МВ Трейдинг 2008” ЕООД работят квалифицирани специалисти с богат професионален опит, техническа компетентност, познание на новите технически постижения в областта на строителството, прилагане на нормативните актове и стандартизационни документи, осигуряващи качествено извършване на изпитванията.
Пътната лаборатория при „МВ Трейдинг 2008” ЕООД е обособено самостоятелно независимо звено в системата на дружеството, пряко подчинено на Управителя на „МВ Трейдинг 2008” ЕООД .
Ръководството на Пътна лаборатория „МВ Трейдинг 2008” ЕООД декларира, че тя и сътрудниците й не са подложени на вътрешен, външен, комерсиален, финансов или друг натиск, който би могъл да повлияе негативно върху качеството на работата. Лабораторията изпълнява всички дейности при строго съблюдаване на конфиденциалността, независимостта и най-общо съгласно принципите на добрата професионална практика, съблюдавайки най-добрите научни постижения.

Пътната лаборатория при „МВ Трейдинг 2008” ЕООД в досегашната си практика е извършила лабораторни изпитвания на отговорни обекти в цялата страна.

Клиенти:
1. „ЦЕНТРАЛНА РЕМОНТНА БАЗА 2001“ ООД
2. „ИНФРАСТРОЕЖИ“ ООД гр.Севлиево
3. „Габинвест“ ЕООД, гр. Габрово
4. „Вера Строй“ ЕООД
5. „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ"АД, гр.Кърджали
6. „НЕК ГРУП" EООД
7. „ГЕРТ ГРУП“ ООД
8. „СЕНСТРОЙ" ЕООД
9. „Холсим Кариерни Материали Пловдив“ АД
10. „ПИМК“ ООД, гр.Пловдив
11. „Баластриери“ ЕООД, гр.Пловдив
12. „Джевизов“ ЕООД, гр.Пловдив
13. „Леги“ ЕООД, гр.Пловдив
14. „Пътремонт“ ООД, гр.Пловдив
15. „Ростер“ ООД, гр.Смолян
16. „МИНЕРАЛ" ЕООД
17. „Томов-Трейд“ ЕООД
18. „Ти. Еф. Инвест“ ЕООД
19. „Запрянов-03“ ООД
20. "ДЛВ" ЕООД