„МВ ТРЕЙДИНГ 2008” ЕООДЛАБОРАТОРНИ ИЗПИТВАНИЯ


Добавъчни материали за бетон и разтвор - едри, пясък и фини пълнители:

 • Зърнометричен състав - БДС EN 933 - 1
 • Плътност в насипно състояние. Празнини. - БДС EN 1097 – 3
 • Плътност на зърната и абсорбция на вода - БДС EN 1097-6
 • Съдържание на вода - БДС EN 1097 – 5
 • Коефициент на формата - БДС EN 933 – 4
 • Индекс за плоски зърна - БДС EN 933 – 3
 • Пясъчен еквивалент - БДС EN 933 – 8+А1
 • Стойност на метиленово синьо - БДС EN 933 – 9+А1
 • Мразоустойчивост - устойчивост спрямо замразяване и размразяване - БДС EN 1367-1
 • Мразоустойчивост - изпитване с магнезиев сулфат (Mg2SO4) - БДС EN 1367-2
 • Съпротивление на дробимост - коефициент Los Angeles - БДС EN 1097 – 2
 • Устойчивост на дробимост на едър добавъчен материал при статично натоварване - БДС EN 206+A1/NA, Приложение NA.Q

Скални материали за битумни смеси, строителни съоръжения и пътно строителство-едри, дребнозърнести (естествен и трошен пясък), фини пълнители:

 • Зърнометричен състав - БДС 2880; БДС EN 933 - 1
 • Плътност в насипно състояние. Празнини. - БДС EN 1097 – 3
 • Плътност на зърната и абсорбция на вода - БДС EN 1097-6
 • Съдържание на вода - БДС EN 1097 – 5
 • Съдържание на частици с размери под 0,063 mm (Съдържание на фина фракция) - БДС EN 933 - 1
 • Коефициент на формата - БДС EN 933 – 4
 • Индекс за плоски зърна - БДС EN 933 – 3
 • Пясъчен еквивалент - БДС EN 933 – 8+А1
 • Процентно съдържание на зърна с раздробени и натрошени повърхности - БДС EN 933-5/A1
 • Стойност на метиленово синьо - БДС EN 933 – 9+А1
 • Мразоустойчивост - устойчивост спрямо замразяване и размразяване - БДС EN 1367-1
 • Мразоустойчивост - изпитване с магнезиев сулфат (Mg2SO4). - БДС EN 1367-2
 • Съпротивление на дробимост - коефициент Los Angeles - БДС EN 1097 – 2
 • Влажност - БДС 2880
 • Плътност на частиците на фин пълнител - БДС EN 1097-7
 • Граница на протичане - AASHTO T 89
 • Граница на пластичност. Показател на пластичност - AASHTO T 90
 • Сцепление с битум - БДС 11685
 • Сцепление между добавъчен материал и битум - БДС EN 12697 – 11
 • Стандартна плътност и оптимално водно съдържание. Метод по Proctor - БДС EN 13286 – 1. Максимална обемна плътност на скелета и оптимално водно съдържание. Метод по Proctor - БДС 17146
 • Калифорнийски показател за носимоспособност (CBR). Линейно набъбване - БДС EN 13286 – 47
 • Еластичен и деформационен модул - БДС 15130
 • Плътност на почви на място по метода пясъчно заместване - AASHTO T 191

Почви строителни: 

 • Зърнометричен състав - БДС 2762
 • Водно съдържание - БДС 644
 • Сух пресевен анализ на проби нарушена почва и инертни материали - AASHTO R 58-11
 • Мокър пресевен анализ на проби нарушена почва - AASHTO T 146
 • Специфична плътност - БДС 646
 • Обемна плътност с режещ пръстен - БДС 647
 •  Плътност на почви на място по метода пясъчно заместване - AASHTO T 191
 • Граница на протичане - AASHTO T 89
 • Граница на пластичност. Показател на пластичност - AASHTO T 90
 • Стандартна плътност и оптимално водно съдържание. Метод по Proctor - БДС ЕN 13286 – 2
 • Максимална обемна плътност на скелета и оптимално водно съдържание. Метод по Proctor - БДС 17146
 • Калифорнийски показател за носимоспособност (CBR). Линейно набъбване - БДС EN 13286 – 47
 • Еластичен и деформационен модул - БДС 15130

Асфалтови смеси:

 • Съдържание на въздушни пори - БДС EN 12697 – 8
 • Чувствителност на асфалтово пробно тяло към вода - БДС EN 12697 – 12
 • Стабилитет по Маршал; Протичане по Маршал - БДС EN 12697 – 34
 • Съдържание на пори запълнени с битум (VFB) - БДС EN 12697 – 8
 • Съдържание на пори в минералния материал (VMA) - БДС EN 12697 – 8
 • Оттичане на свързващото вещество, метод Shellenberg - БДС EN 12697 – 18
 • Обемна плътност - БДС EN 12697 – 6
 • Максимална плътност - БДС EN 12697 – 5
 • Плътност на зърната и абсорбция на вода - БДС EN 1097-6
 • Разпределение на размера на частиците - БДС EN 12697 – 2
 • Съдържание на разтворимо свързващо вещество - БДС EN 12697 – 1
 • Индиректна на якост на опън на асфалтови пробни тела – БДС EN 12697 – 23

Асфалтови пластове:

 • Обемна плътност - БДС EN 12697 – 6
 • Степен на уплътняване - БДС EN 12697 – 9
 • Измерване на дълбочината на макротекстурата чрез използване на пясъчно петно /грапавост/ - БДС EN 13036 – 1; БДС 17143
 • Размери на асфалтово пробно тяло и дебелина на пласта - БДС EN 12697 – 29; БДС EN 12697 – 36
 • Неравност - БДС EN 13036 – 7

Бетонни смеси:

 • Определяне на слягане /консистенция/ - БДС ЕN 12350 – 2   

Бетон:

 • Якост на натиск - БДС ЕN 12390 – 3
 • Плътност - БДС ЕN 12390 – 7

Битуми и битумни свързващи вещества

 • Пенетрация (Пенетрация с игла) - БДС EN 1426
 • Температура на омекване - БДС EN 1427
 • Еластично възстановяване на модифицирани битуми - БДС EN 13398 

Паста асфалтова за заливане на фуги на пътни настилки:

 • Външен вид - БДС 4551
 • Пенетрация - БДС 10057
 • Температура на омекване - БДС 10234:1987
 • Мразоустойчивост - БДС 4551
 • Съдържание на битум - БДС 4551
Битумни емулси:
 • Полярност на частиците - БДС EN 1430
 • Пресевен остатък върху сито 0,500 mm - БДС EN 1429
 • Стабилност при съхранение (пресевен остатък върху сито 0,500 mm след 7 денонощия) - БДС EN 1429
в т.ч. вземане на проби (извадки) от:
 • Добавъчни материали за бетон и разтвор - едри, пясък и фини пълнители - БДС EN 932 – 1; БДС EN 932 - 2
 • Скални материали за битумни смеси, строителни съоръжения и пътно строителство-едри, дребнозърнести (естествен и трошен пясък), фини пълнители - БДС EN 932 – 1; БДС EN 932 - 2
 • Почви строителни - БДС EN 13286 – 1
 • Асфалтови смеси - БДС EN 12697 – 27
 • Асфалтови пластове - БДС EN 12697 – 27
 • Бетонни смеси - БДС EN 12350-1; БДС EN 12390-2
 • Битуми и битумни свързващи вещества - БДС EN 58
 • Паста асфалтова за заливане на фуги на пътни настилки - БДС EN 13880 – 6